%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2

               อ้อย โดยทั่วไปหมายถึงอ้อยโรงงาน เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยมีการบริโภคน้ำตาลในประเทศปีละ 1.6-1.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 17,000-19,000 ล้านบาท และมีการส่งออกน้ำตาลจำหน่ายในตลาดดลกปีละมากกว่า 3 ล้านตัน นำรายได้เข้าประเทศ 20,000-30,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้ประะเทศไทยมีสถานภาพเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 4 ของโลก รองจาก บราซิล สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย

               ปริมาณผลผลิตอ้อยในแต่ละปีไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลผลิตต่อไร่และพื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกอ้อยมีความผันแปรอยู่ระหว่าง 5.6-6.6 ล้านไร่ กระจายอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ชลประทานประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นพื้นที่เขตอาศัยน้ำฝน ทั้งที่มีและไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ผลผลิตอ้อยโดยรวมในแต่ละปีอยู่ระหว่าง 40-60 ล้านตัน ผลผลิตอ้อยต่อไร่ผันแปรระหว่าง 8-9 ตันต่อไร่ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ ถ้ามีการจัดการอย่างเหมาะสม ปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตน้ำตาลของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากราคาของต้นทุนการผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น ประกอบกับระบบการซื้อขายของตลาดโลก ต้องผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของประเทสผู้ซื้อ ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐาน และการใช้เทคโนโลยีการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อรักษาระดับความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร